[:ca]

Una passejada per l’història de la cooperativa.

Fundació1914

El 20 de setembre, 15 socis funden la Cooperativa Agricola i Caixa Rural de Cervià. Són els socis fundadors.

Primers passos1914

Al mes d’octubre la societat està formada ja per 40 socis.L’oli s’elabora en molins particulars.

1914_Acta de fundació

La primera fàbrica1918

Es construeix la primera fàbrica d’oli proveïda d’una mola cilíndrica i  2 premses hidràuliques. Entren nous socis i en total ja són 98.

Construcció de la segona fàbrica1920

La fàbrica de 1918 s’ha quedat petita i es construeix la segona fàbrica annexa a la primera. Proveïda de dues moles (bessoneres) i 5 premses hidràuliques.

Té 124 socis. La caixa rural no té fons suficients per finançar aquesta obra i es recorre al crèdit.

La sala magatzem d’olives es destina a sala de cinema quan no és temps de collita.

1920_Façana 2a fàbrica originaria

La fàbrica confiscada1936

El sindicat CNT confisca la fàbrica i mol les olives dels seus associats.

Post-guerra1940

La fàbrica no es pot posar en complet funcionament per manca de peces de recanvi i per la baixa producció d’olives i d’oli. La producció i venda d’oli està racionada i controlada pel govern.

La junta torna1949

Comencen a superar-se els estralls de la guerra civil i la junta de la cooperativa torna a ser elegida pels socis. Són uns 200.

1956

Fortes gelades maten una gran quantitat d’oliveres.

El vi també protagonista1959

S’inicia la secció vinícola produint vi per als associats i excedent per a la venda.

Renovació1962

1962_Moles cilindriques i extractor d'oli verge extra

S’amplia i renova la fàbrica de 1920. La molturació es realitza amb moles còniques i es poden obtenir dos tipus d’oli diferenciats: extra i primera.

1976

Comença la nova mecanització que estalvia mà d’obra.

L'ametlla, un nou producte1979

Es posa en funcionament la secció d’ametlles. Aquest producte es comercialitza sense transformació.

La DO en marxa1984

S’intenta aconseguir una denominació d’origen per  l’oli de la comarca de les Garrigues. Es comença a envasar i etiquetar l’oli. La cooperativa té uns 350 socis.

1989

La Societat Oleícola de Cervià es fusiona amb la Cooperativa Camp de Cervià que produeix així la totalitat de l’oli de la població.

Promocionem l'oli1991

Comencen les festes de l’oli per promocionar aquest producte.

Fusions de cooperatives1992

Es fusionen les cooperatives de Cervià, Vilosell i Vallclara. Es tanca la secció vinícola i tot el raïm es porta al Celler Cooperatiu del Vilosell.

Les olives del Vilosell i de Vallclara són transformades a la cooperativa de Cervià. Es comença la modernització de la maquinària per convertir el procés de fabricació per fases en continu.

Millorem el producte1995

S’instal·la una línia contínua de producció d’oli. S’aconsegueix una important disminució de la mà d’obra i una reducció considerable del temps d’emmagatzematge de l’oliva que comporta la millora del producte.

La secció de crèdit de la Cooperativa disposa de recursos per a finançar totes les millores efectuades.

Creixem en tot2009

Es posa en marxa la pàgina web de la cooperativa. S’adquireix nova maquinària de neteja d’olives, dipòsits d’acer inoxidable i es reforma la Agro botiga. El nombre actual de socis és d’uns 600.

[:es]

Un paseo por la historia de la cooperativa.

Fundación1914

El 20 de septiembre, 15 socios fundan la Cooperativa Agricola y Caja Rural de Cervià. Son los socios fundadores.

Primeros pasos1914

En el mes de octubre la sociedad está formada ya por 40 socis. El aceite se elabora en molinos particulares.

1914_Acta de fundació

La primera fábrica1918

Se construye la primera fábrica de aceite provista de una muela cilíndrica y 2 prensas hidráulicas. Entran nuevos socios y en total ya son 98.

Construcción de la segunda fábrica1920

La fábrica de 1918 se ha quedado pequeña y se construye la segunda fábrica anexa a la primera. Provista de dos muelas (gemelos) y 5 prensas hidráulicas.

Tiene 124 socios. La caja rural no tiene fondos suficientes para financiar esta obra y se recurre al crédito.

La sala almacén de aceitunas se destina a sala de cine cuando no es tiempo de cosecha.

1920_Façana 2a fàbrica originaria

La fábrica incautada1936

El sindicato CNT confisca la fábrica y muele las aceitunas de los sus asociados.

Pos-guerra1940

La fábrica no se puede poner en completo funcionamiento por falta de piezas de repuesto y por la baja producción de aceitunas y de aceite. La producción y venta de aceite está racionada y controlada por el gobierno.

La junta vuelve1949

Comienzan a superarse los estragos de la guerra civil y la junta de la cooperativa vuelve a ser elegida por los socios. Son unos 200.

1956

Fuertes heladas matan una gran cantidad de olivos.

El vino también protagonista1959

Se inicia la sección vinícola produciendo vino para los asociados y excedente para la venta.

Renovación1962

1962_Moles cilindriques i extractor d'oli verge extra

Se amplía y renueva la fábrica de 1920. La molturación se realiza con muelas cónicas y se pueden obtener dos tipos de aceite diferenciados: extra y primera.

1976

Comienza la nueva mecanización que ahorra mano de obra.

La almendra, un nuevo producto1979

Se pone en funcionamiento la sección de almendras. Este producto se comercializa sin transformación.

La DO en marcha1984

Se intenta conseguir una denominación de origen para el aceite de la comarca de las Garrigues. Se empieza a envasar y etiquetar el aceite. La cooperativa tiene unos 350 socios.

1989

La Societat Oleícola de Cervià se fusiona con la Cooperativa Camp de Cervià que produce así la totalidad del aceite de la población.

Promocionamos el aceite1991

Comienzan las fiestas del aceite para promocionar este producto.

Fusión de cooperativas1992

Se fusionan las cooperativas de Cervià, Vilosell y Vallclara. Se cierra la sección vinícola y toda la uva se lleva al Bodega Cooperativa El Vilosell.

Las aceitunas de El Vilosell y de Vallclara son transformadas en la cooperativa de Cervià. Se comienza la modernización de la maquinaria para convertir el proceso de fabricación por fases en continuo.

Mejoramos el producto1995

Se instala una línea continua de producción de aceite. Se consigue una importante disminución de la mano de obra y una reducción considerable del tiempo de almacenamiento de la aceituna que conlleva la mejora del producto.

La sección de crédito de la Cooperativa dispone de recursos para financiar todas las mejoras efectuadas.

Crecemos en todo2009

Se pone en marcha la página web de la cooperativa. Se adquiere nueva maquinaria de limpieza de aceitunas, depósitos de acero inoxidable y se reforma la Agro tienda. El número actual de socios es de unos 600.

[:en]

A stroll through the cooperative’s history.

Foundation1914

On 20 September, 15 members founded theCooperativa Agricola i Caixa Rural de Cervià. They are the founders.

Firsts steps1914

In October the company now consists of 40 members. The olive oil produced in mills individuals.

1914_Acta de fundació

The first factory1918

They built the first oil factory fitted with a cylindrical spring and two hydraulic presses. Enter new partners and are now total 98.

Construction of the second factory1920

1918 The factory is now too small and the second factory is built adjacent to the first. Equipped with two wheels (twins) and five hydraulic presses.

It has 124 members. The box does not have sufficient funds to rural finance this work and resort to credit.

The room is used to store olive cinema when it is harvest time.

1920_Façana 2a fàbrica originaria

The factory seized1936

The union CNT confiscates the factory and grinds the olives of its members.

Poswar1940

The factory can not be put into full operation due to lack of spare parts and the low production of olives and olive oil. The production and sale of oil is rationed and controlled by the government.

The board returns1949

They begin to overcome the ravages of civil war and the board of the cooperative is again elected by the members. There are 200.

1956

Strong frosts kill a lot of trees.

The wine also protagonist1959

Begins producing red wine section for partners and surplus for sale.

Renewals1962

1962_Moles cilindriques i extractor d'oli verge extra

It extends and renews 1920. The factory grinding is done with conical teeth and you can get two different types of oil: extra and first.

1976

Comença la nova mecanització que estalvia mà d’obra.

Almond, a new product1979

It implements Section almonds. This product is sold without transformation.

DO underway1984

Attempting to obtain a designation of origin for oil in Les Garrigues. You start to pack and label the oil. The cooperative has 350 members.

1989

La Societat Oleícola de Cervià merges with the Cooperativa Camp Cervià produced and the entire oil town.

We promote olive oil1991

They begin the celebrations of the oil to promote this product.

Fusions de cooperatives1992

Cervià merge cooperatives, in Vilosell and Vallclara. Closes all the grapes and wine section takes Winery Cooperative Vilosell.

The olives  from Vallclara and Vilosellare are processed cooperative Cervià. We begin modernizing the machinery to convert the manufacturing process for continuous phases.

Improve product1995

Install a continuous line of production of oil. Achieved a significant reduction in the workforce and a considerable reduction of the storage time of the olive entails improving the product.

Section Credit Cooperative has resources to fund all the improvements made.

We grow 2009

We launched the website of the cooperative. Acquired new machinery cleaning olives, stainless steel tanks and Reform Agro store. The current number of members is about 600.

[:]