fbpx

Cooperativa Camp de Cervià. +34 973 17 80 06 · coop@campdecervia.com

Camp de Cervià de les Garrigues  i  Secció de Crèdit S.C.C.L. és una cooperativa de nacionalitat espanyola amb domicili al carrer Albi, 83 de Cervià de les Garrigues (Lleida, Espanya) i que és la qué fa les vendes dels seus productes on-line a través d’Internet. Les condicions generals de contractació de Camp de Cervià de les Garrigues  i  Secció de Crèdit S.C.C.L., per a les vendes d’Internet, són les quals s’especifiquen a continuació, i s’apliquen a qualsevol compra realitzada, durant el termini que aquestes condicions apareguin publicades en la pàgina web de Camp de Cervià de les Garrigues  i  Secció de Crèdit S.C.C.L. es reserva el dret de modificar l’oferta contractual, constituïda per les presents condicions generals i la llista de productes i preus, en qualsevol moment, si bé aquestes modificacions no s’aplicaran a les contractacions ja realitzades.


Sistema de venda


Per a realitzar una compra, l’usuari haurà de formular una comanda relacionant tots els articles que desitgi adquirir, i enviar per via telemàtica o qualsevol altre sistema que cregui convenient el formulari de comanda, una vegada s’hagin llegit i acceptat les presents condicions generals. Aquesta contractació s’entendrà realitzada en el domicili de Camp de Cervià de les Garrigues  i  Secció de Crèdit S.C.C.L.

Impostos


Els preus dels productes exposats en la pàgina web www.campdecervia.com inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que, si escau, sigui procedent aplicar. Les compres que realitzin persones físiques domiciliades en els Estats membres de la Unió Europea, estaran subjectes a l’IVA. Les compres que realitzin els subjectes passius de l’IVA establerts en els Estats Membres de la Unió Europea, estaran exemptes del citat impost sempre que enviïn una còpia del seu nombre d’IVA/NIF amb caràcter previ. Les compres que realitzin persones físiques o jurídiques residents en Estats no membres de la Unió Europea, Canàries o Ceuta i Melilla estaran exemptes de l’IVA.


Despeses d’enviament


Els enviaments es realitzaran a través de companyies de transport establerts per Camp de Cervià de les Garrigues  i  Secció de Crèdit S.C.C.L., disponibles en la web. Les despeses d’enviament i embalatge seran els quals estipuli el programa de la web en cada venda, per als enviaments a tota Espanya. Per a enviaments a Canàries, Balears, Ceuta, Melilla, Comunitat Europea i estranger consultar.


Forma de pagament


Al formular la comanda, el client pot triar lliurement abonar les compres que realitzi amb els mètodes que el web estipuli.


Obligacions del venedor


Les comandes seran enviades a través de la companyia de transport establerta per Camp de Cervià de les Garrigues i Secció de Crèdit S.C.C.L. i arribaran al domicili assenyalat pel client en un termini màxim legal de 30 dies.


Una vegada que el client remeti a Camp de Cervià de les Garrigues  i  Secció de Crèdit S.C.C.L. la sol·licitud que contingui la seva comanda, se li contestarà per e-mail la recepció de la comanda i posteriorment se li confirmarà l’enviament relatiu a la contractació efectuada.


Drets del comprador


El client disposarà d’un termini de set dies hàbils, segons el calendari oficial del seu lloc de residència habitual, per a resoldre el contracte sense incórrer en penalització ni despesa alguna. No es retornaran les despeses de l’enviament inicial. Aquest termini es computarà a partir de la recepció de la comanda per part del client. El client comunicarà al subministrador dintre del termini estipulat i per qualsevol mitjà admès en dret, el seu desig d’exercitar el dret de resolució del contracte.


Legislació i resolució de conflictes


a) Les compravendes realitzades per Camp Camp de Cervià de les Garrigues  i  Secció de Crèdit S.C.C.L. es sotmeten a la legislació espanyola.


b) En cas de qualsevol conflicte o discrepància el fur aplicable serà el de major proximitat a la seu social de Camp de Cervià de les Garrigues  i  Secció de Crèdit S.C.C.L.